خانه تیم ما

تیم ما

تمامی اعضای تیم دکتر آبرون

مجتبی مویدی

طراح و توسعه دهنده وب

کارشناس مهندسی نرم افزار

مجتبی مویدی

طراح و توسعه دهنده وب

کارشناس مهندسی نرم افزار

مجتبی مویدی

طراح و توسعه دهنده وب

کارشناس مهندسی نرم افزار

مدیر وبسایت: دکتر آبرون